Ansvarsfriskrivning

Här följer allmänna villkor för användning av polheminfra.se. Polhem Infra KB förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller utöka dessa villkor utan att meddela dig i förväg. Genom att använda materialet på denna webbplats godtar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa användarvillkor.

Informationen på denna webbplats ges i upplysningssyfte och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Tekniska fel, ej uppdaterad information eller skrivfel resultera i missledande information. Det är ditt ansvar att kontrollera riktigheten och fullständigheten i informationen på polheminfra.se.

Innehållet på webbplatsen ägs av Polhem Infra KB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Polhem Infra först har medgivit detta skriftligen.

Polhem Infra KB har rätt att, från tid till annan, göra avbrott i driften av webbplatsen för reparation och underhåll och för att uppdatera eller uppgradera innehåll och funktionalitet. Detta gäller webbplatsen och länkar till andra webbplatser och webbsidor. Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Polhem Infra KB tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Polhem Infra tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Polhem Infra att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Polhem Infra KB.

Polhem Infra KB skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information. Det är inte möjligt för Polhem Infra att utöva någon kontroll över säkerheten för den information som passerar via nätverket eller webbplatsen och inte heller över innehållet i informationen infranode.se. Polhem Infra frånsäger sig därför härmed allt ansvar för överföring eller mottagning av kränkande eller olaglig information, oavsett innehåll. Polhem Infra KB tar inte något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du kommer i kontakt med innehåll på polheminfra.se som innehåller virus.

Du kan själv välja, på helt frivillig basis, att lägga in ditt namn och din kontaktinformation på polheminfra.se i syfte att bli kontaktad Polhem Infra. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Polhem Infra mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom vilken sida du besöker, IP-adress och cookie-information. Polhem Infra använder informationen för användarstatistik, för att förbättra webbplatsens innehåll samt för att uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster. Polhem Infra säljer inte informationen till någon tredje part.