Polhem Infras arbete med hållbarhet

Polhem Infras ramverk för integration av hållbarhet är utvecklat inom ramen för lagar, regler och internationella överenskommelser. Ett internationellt och vedertaget ramverk är väsentligt för hållbarhetsarbete och för möjligheterna att föra en framgångsrik dialog med bolag oavsett var eller i vilken fas en verksamhet befinner sig. Detta gäller även för möjligheterna till samarbete med andra investerare och aktörer, vilket bedöms vara väsentligt för möjligheterna att göra positiv skillnad.

Portföljbolagens verksamheter behöver vara i linje med Polhems Infras hållbarhetsarbete. Polhem Infra förvaltar medlen på ett föredömligt sätt genom att:

  • Bedriva ansvarsfull kapitalförvaltning i syfte att åstadkomma en långsiktigt hög avkastning vid den risknivå som valts utifrån pensionssystemets behov.
  • Fästa särskild vikt i förvaltningen vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på avkastningsmålet.
  • Integrera hållbarhetsfaktorer, såsom miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter samt affärsetiska aspekter i verksamheterna, såväl i den egna organisationen som i förvaltningen av fondkapitalet. FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Riksdagens generationsmål som är det övergripande målet för miljöpolitiken och vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället, är exempel på mål och principer som beaktas.
  • Förvalta kapitalet och i övrigt agera så att allmänhetens förtroende för Polhem Infra och deras verksamhet upprätthålls. Det innebär att förvaltningen ska vara effektiv, resultatinriktad och präglas av öppenhet, vilket även bidrar till ett högt förtroende för inkomstpensionssystemet i sin helhet.
  • Vara engagerade och ansvarsfulla ägare, föra dialoger med bolagen, andra ägare och övriga intressenter, samt delta i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar god bolagsstyrning och en hållbar utveckling.