Hållbarhet

Vi bidrar i omställningen till det hållbara samhället. 

Vi bidrar i omställningen

Den pågående energiomställningen och en ökad digitalisering skapar stora investeringsbehov. Polhem Infra ska vara en stabil partner i kapitalintensiva infrastrukturprojekt.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet genomsyrar alla delar av vår process. Detta innebär att vi:

  • Fäster särskild vikt i förvaltningen vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på avkastningsmålet.
  • Integrerar faktorer, såsom miljöaspekter, sociala aspekter, bolagsstyrningsaspekter samt affärsetiska aspekter i verksamheterna.
  • Följer FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Riksdagens generationsmål för miljöpolitiken, vilket är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
  • Förvaltar kapitalet effektivt, resultatinriktat på ett sätt som präglas av öppenhet.
  • Är engagerade och ansvarsfulla ägare, för dialoger med bolagen, andra ägare och övriga intressenter, samt deltar i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar en hållbar utveckling och god bolagsstyrning.

 

Polhem Infra mäter löpande utvalda hållbarhetsindikatorer som rapporteras in till AP-fonderna.