Strategi

Vi investerar långsiktigt i hållbar infrastruktur.

En drivande kraft

Vårt fokus är att genomföra och förvalta större infrastrukturinvesteringar, primärt i Sverige. Genom dessa investeringar ska Polhem Infra vara en drivande kraft i transformationen till ett hållbart samhälle.

Polhem Infra ska vara en attraktiv partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar samhällsinfrastruktur med fokus på förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. 

För oss är hållbarhetsfrågor en del av den finansiella analysen av risk och avkastning. Polhem Infra är övertygade om att långsiktigt värdeskapande går hand i hand med hållbarhet. Med AP-fonderna som ägare kan vi ha ett mycket långsiktigt perspektiv, vilket gör oss unika som ägare och förvaltare av samhällsviktig infrastruktur. 

Vårt investeringsfokus

Förnyelsebar kraftproduktion

Energilagring och energidistribution

Digital infrastruktur

Aktiv förvaltning, engagerade ägare, stabil avkastning

Vår process genomsyras av genuint engagemang och grundlig analys från idéstadium till genomförande. Polhem Infra skapar värde både genom investeringar och förvaltning. 

Genom värdeskapande investeringar i samhällsnödvändig infrastruktur bidrar vi till att bygga ett samhälle som skapar gynnsamma förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas. Som ägare är vi engagerade i bolagets förvaltning och utveckling oavsett om vi är delägare eller helägare. Vi deltar i såväl privata som offentliga projekt och bidrar med vår erfarenhet och kompetens anpassat till bolagens behov under olika utvecklingsfaser. Vårt långsiktiga perspektiv är en styrka och en trygghet för våra samarbetspartners. 

Avkastningen på våra investeringar distribueras i Sverige och kommer hela svenska folket till godo genom det allmänna pensionssystemet.