Investerar ansvarsfullt i hållbar infrastruktur

Tillför värde till både samhälle och individ

Driver på utvecklingen av det hållbara samhället

Utvecklar samhällsnyttiga tillgångar

Långsiktigt hållbart, långsiktigt värdeskapande – kräver långsiktigt ägande

Polhem Infra är ett bolag som investerar i och förvaltar infrastrukturtillgångar.  Polhem Infra är en mycket långsiktig aktiv ägare som ska skapa värden över tid för svenska pensionärer. Bolaget grundades 2019 och ägs gemensamt av AP-fonderna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag med infrastrukturkaraktär inom den privata och offentliga sektorn.

Verksamheterna ska bedriva eller tillhandahålla samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.

Vårt mål är att Polhem Infra ska bli en prioriterad partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar tillgångar inom infrastruktur och som har fokus på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Varför heter vi Polhem Infra?

Sverige har ett stort arv av hög teknisk kompetens, och en av vårt lands allra främsta uppfinnare och industrialister var Christoffer Polhem.

Polhems insatser inom verksamhetsområden som kraft, energi, vatten, transport- och gruvnäring har varit avgörande för utvecklingen av svensk industri och för Sverige som framgångsrik industrination. Christoffer Polhem var en pionjär, en nytänkare, som kom att bli en grundbult i svensk infrastruktur och det svenska samhällsbyggets framväxt. Ett bygge som ständigt pågår och ständigt utvecklas. I den andan och i den framåtrörelsen vill vi verka såväl nu som över tiden – genom att investera ansvarsfullt i hållbar infrastruktur.

Vi investerar i infrastruktur för samhällets bästa, den enskildes trygghet och för bättre miljö.

Vårt fokus är att genomföra och förvalta större infrastrukturinvesteringar inom den privata och offentliga sektorn, primärt i Sverige. Genom dessa investeringar ska Polhem Infra vara en central del i transformationen till det hållbara samhället.

Omställningen av samhället är en enorm utmaning därför kommer Polhem Infra företrädesvis göra investeringar tillsammans med andra långsiktiga, industriella eller finansiella, partners. Det skapar värden för samhället i stort och för den enskilde medborgaren. Polhem Infras investeringar fungerar som smörjmedel i samhällsmaskineriet vilket ger landsbygden möjlighet att leva, städer att fungera utan avbrott och den enskilde att få sin pension.

För oss är hållbarhetsfrågor en del av den finansiella analysen av risk och avkastning. Polhem Infra är övertygad om att långsiktigt värdeskapande går hand i hand med hållbarhet.

Aktiv förvaltning, engagerade ägare, stabil avkastning.

Genom värdeskapande investeringar i samhällsnödvändig infrastruktur bidrar vi till att bygga ett samhälle som skapar gynnsamma förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas. I bolagen vi äger är vi aktiva, oavsett om vi är delägare eller helägare. Vi är det för att förstärka och förädla bolagens långsiktiga utveckling och för att skapa mervärde.

Avkastningen på våra investeringar distribueras i Sverige och kommer hela svenska folket till godo genom det allmänna pensionssystemet.

Vår process

Vårt arbete med hållbarhet

Vårt ramverk för integration av hållbarhet följer lagar, regler och internationella överenskommelser. Ett internationellt och vedertaget hållbarhetsramverk gör att vi kan föra en framgångsrik dialog med bolag, oavsett var eller i vilken fas verksamheten befinner sig. Detta gäller samarbete med andra investerare och aktörer, vilket är väsentligt för möjligheterna att göra positiv skillnad. Portföljbolagens verksamheter ska vara i linje med Polhems Infras hållbarhetsarbete. Vi förvaltar medlen genom att:

  • Fästa särskild vikt i förvaltningen vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på avkastningsmålet.
  • Integrera faktorer, såsom miljöaspekter, sociala aspekter, bolagsstyrningsaspekter samt affärsetiska aspekter i verksamheterna, såväl i den egna organisationen som i förvaltningen av fondkapitalet.
  • Följa FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Riksdagens generationsmål för miljöpolitiken, vilket är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
  • Förvalta kapitalet effektivt, resultatinriktat på ett sätt som präglas av öppenhet.
  • Vara engagerade och ansvarsfulla ägare, föra dialoger med bolagen, andra ägare och övriga intressenter, samt delta i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar en hållbar utveckling och god bolagsstyrning.

Samhällsnödvändiga investeringar i infrastruktur.

Sverige står inför stora samhällsomvandlingar till följd av bland annat energiomställning och ökad digitalisering. Polhem Infra ska vara en stabil partner i kapitalintensiva infrastrukturprojekt. Våra styrkor är kompetens, erfarenhet och engagemang.

Bakom oss står långsiktiga och ansvarsfulla ägare med ett starkt fokus på hållbarhet. AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera i och bygga lönsamma onoterade bolag. Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem är exempel på detta. Polhem Infra är och ska vara en samarbetande och proaktiv värdeskapande aktör på marknaden.

Organisation

Karin Karlström
VD/CEO
+46 (0)705 76 86 38
Peter Dahl
+46 73 748 37 58
Oscar Lundqvist
+46 73 428 01 60
Carl Libb
+46 73 074 04 09
Carl-Wilhelm Levert
+46 (0)707 88 52 56
Kerstin Levin
070-344 52 65

Besöksadress: Norrlandsgatan 22, Stockholm
Postadress: Box 16285, 103 25 Stockholm
info@polheminfra.se

Följ oss på linked in
 

 

Styrelse

Johan Skoglund
Styrelseordförande
Johan Temse
Styrelseledamot
Representant för Första AP-fonden
Maria Björklund
Styrelseledamot
Representant för Tredje AP-fonden
Niklas Ekvall
Styrelseledamot
Representant för Fjärde AP-fonden